MIX!

mix |miks|verb [ trans. ]combine or put together to form one substance or mass 


MIX - the flower of the path


MIX is the theme of the Path.
MIX is about putting together to form one substance or mass. MIX is what we are about. In the smallest step on the path, as well as in our grandest vision; striving towards a humanity that seeks and sees its oneness is the ultimate goal.  

Introducing the Path I have often spoken about that while we walk we have no banner to "unite" under, literally or figuratively. And I have gotten more than one raised eye-brow in response. But the paradox is that it is the absence of banners that unites us. The unity is given, it is what we have come with, it is what we are, it is what we will become. It is the banners, the labels that divide us. The ones saying black or white, christian or muslim, gay or straight, greek or jew, high or low, man or woman, protestant or catholic, rich or poor, saint or sinner, left or right, right or wrong, western or eastern. You name it! We all do, naming the other and in doing so confining ourselves to cubbyholes where we loose our freedom and grandeur. 
The Path is about unlearning all that. It is about walking side by side with your brother and sister, seeing and experiencing our common origin, path and goal while letting all these preconceived labels and banners fly. It is about singing with one voice, blending in with the rest and in the process not losing yourself in the big chorus, rather gaining the strength and beauty of all voices combined. It is about walking towards a state of non-judgement on a personal level as well as walking towards a state, yes indeed a world, of banners banned and abandoned!
On our Path each of the three letters of MIX also represents something significant. The three legs of our journey; M stands for Miljö (environment in Swedish, the best translation into English in this context would probably be Mother Nature.) I stands for Integration and X stands for eXistential. Our relationship to the earth, human beings and the existential. Body, soul, spirit. Creator, Integrator, Life-giver. This Trinity defies explanation but it can be experienced on the Path as the wholeness. This is why I invite you to come along as it is something that can never be explained satisfactory on a blog. I will certainly try, and will come back to this theme many times during the course of the walk as it reveals itself. But I cannot share its essence. It has to be experienced, it has to be walked and sung!  
But MIX is not only an exciting word, it is an exciting number as well, that speaks of the same.In Latin numbers M stands for mille, 1000, and IX stands for 9, so MIX, read as a latin number, is 1009. 
1009 is a prime number, it is a natural number that cannot be divided with anything except one and itself. And its digital root, (1+0+0+9=10, 1+0=1) is also One. It is a number that speaks of unity.
The Path is about learning to count to one.
That's what we are talking about. That's what we are walking about. That is what gives us a reason to sing!

____________________________________________________________________________

Mix s. -en; pl. -er el. -ar  blandningMixa v. -de  blanda; forma en substans eller massa.

MIX - The Paths blomma

MIX är "The Paths" tema. MIX handlar om att sätta samman och forma en substans eller massa. MIX är det vi sysslar med. I det minsta steget på stigen, såväl som i vår största vision; vårt yttersta mål är att sträva efter en mänsklighet som söker och finner sin enhet. 
När jag berättat om "The Path" har jag ofta pratat om att vi inte har någon gemensam banderoll att samlas under när vi vandrar, varken bokstavligt eller bildligt. Och jag har fått en del höjda ögonbryn som respons. Men paradoxen är att det är avsaknaden av banderoller som förenar oss. Vår enhet är given, det är det vi kommer med, det är vad vi är, det är vad vi ska bli. Det är banderollerna, etiketterna som splittrar oss. De som säger svart eller vit, kristen eller muslim, gay eller straight, jude eller grek, hög eller låg, man eller kvinna, protestant eller katolik, rik eller fattig, helgon eller syndare, vänster eller höger, rätt eller fel, väst eller öst. Vi sätter alla etiketterna på "de andra". Och samtidigt förpassar vi oss själva till små fack där vi förlorar vår frihet och storhet. 
"The Path" handlar om att ifrågasätta allt det där. Det handlar om att vandra sida vid sida med sin broder och syster och se och uppleva det gemensamma ursprunget, vägen och målet medan alla etiketterna skingras för vinden. Det handlar om att sjunga med en röst, mixa in med resten och samtidigt inte förlora sig själv i den stora kören, utan snarare hitta alla rösters skönhet och styrka i sin egen. Det är en vandring mot en upplevelse av ett icke-dömande på det personliga planet och på det samhälleliga planet ett steg mot ett mer integrerat och mindre fördomsfullt samhälle.   
Var och en av de tre bokstäverna i MIX står också för något väsentligt. De tre stegen på vår vandring; M för Miljö, I för Integration och X för eXistens. Vår relation till jorden, människorna och det existentiella. Kropp, själ och ande. Skaparen, Integreraren och Livgiverskan. Den här treenigheten undandrar sig förklaringar, men på stigen kan den erfaras som en helhet, som att bitar faller på plats. Det är därför jag välkomnar er att komma med i gången och sången, eftersom det är något som aldrig kan förklaras tillfredsställande på en blogg. Jag kommer säkert att försöka, för jag kommer att komma tillbaka till detta tema många gånger under vandringen i takt med att resans syfte öppnar sig och målet närmar sig. Men den innerst kärnan kan aldrig fångas i ord, den måste erfaras, vandras och sjungas på vägen!  


Men MIX är inte bara ett spännande ord, det är en spännande siffra också, som talar samma språk. Med latinska siffror står M för mille, 1000, och IX står för 9, så MIX läst som en latinskt siffra är 1009.
1009 är ett primtal, det är ett heltal som inte kan delas med någonting annat än ett och sig självt. Och dess siffersumma, (1+0+0+9=10, 1+0=1) är också Ett. Det är ett nummer som står för Enhet.
"The Path" handlar om att lära sig att räkna till ett. 
Det är det vår vandring och våra samtal handlar om. Och det är det som ger oss anledning att brista ut i sång! 

Comments

Popular posts from this blog

Trondheim

Åke Edvinsson, 60 år

Mountain and sea